Clock tower I & II
 
Movie scene I (Clock Tower I)
 
 
  Movie scene II (Clock Tower II)
 
 
 
 Movie scene with music (I y II)
 
 
 Music analysis
See the document in Scribd